Navigation

Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả Khảo sát Trường học tại Việt Nam của CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ"

  • Date: 11 Aug 2013
  • Series: Working paper 100
  • Author: Caine Rolleston, Zoe James, Laure Pasquier-Doumer, Tran Ngo Thi Minh Tam
  • Download the full text ( English, 831 KB, PDF document )

Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả Khảo sát Trường học tại Việt Nam của CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ"

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phổ cập giáo dục và cũng đã tiến hành đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng trường học. Để hiểu rõ hơn về tác động của hoàn cảnh hộ gia đình và trường học đến thành tích và tiến bộ trong học tập của các em, đồng thời để đánh giá tính hiệu quả của nhà trường, lớp học và đội ngũ giáo viên, CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ" đã tiến hành điều tra khảo sát đối với 3.284 học sinh lớp 5 tại 20 địa bàn nghiên cứu trên cả nước trong năm học 2011-2012.

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn học sinh đang đi học đúng độ tuổi, tỷ lệ đi học cao và hầu hết trường lớp đều có các điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu. Tuy không thể đưa ra sự so sánh với các nước khác, nhưng phần lớn các em nắm vững các kỹ năng làm toán và đọc hiểu. Riêng đối với môn Toán, trình độ của nhiều em được đánh giá vào loại cao.

Trình độ tiếng Việt và Toán đặc biệt yếu kém hơn tại các vùng có hoàn cảnh khó khăn như vùng nông thôn miền núi Lào Cai so với với thành phố Đà Nẵng, và giữa học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh người Kinh. Tuy nhiên, tiến bộ ghi nhận được của các em học sinh lớp 5 có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh sống tại các vùng có hoàn cảnh khó khăn không hề thấp.

Bên cạnh đó, cũng không có đủ bằng chứng để kết luận rằng trẻ em có điều kiện tốt hơn sẽ được giáo dục tốt hơn ở lớp 5, tuy rằng trường học, lớp học và giáo viên của các em được ghi nhận là có được trang bị tốt hơn. Những học sinh có điều kiện thuận lợi hơn cũng thường là những em được học nhiều giờ học hơn (học cả ngày) và tham gia nhiều giờ học thêm hơn.

Cuối cùng, có sự chênh lệch đáng kể giữa các trường trong mẫu điều tra về "giá trị gia tăng" mà nhà trường đem lại cho học sinh. Tuy nhiên, dù cho các trường mang lại giá trị thấp (về giá trị gia tăng đem lại cho học sinh) có thua kém các trường mang lại giá trị cao về cơ sở vật chất và nguồn lực, nghiên cứu nhận thấy một số trường chất lượng cao có tiếp nhận một số lượng lớn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Making Progress: Report of the Young Lives School Survey in Vietnam

In recent years Vietnam has achieved high levels of enrolment in basic education and undertaken important reforms intended to improve school quality. To understand home background and school-level influences on pupil achievement and progress and on the effectiveness of schools, classes and teachers, Young Lives conducted a survey of 3,284 Grade 5 pupils in 20 sites across the country in 2011-12.

Our findings show that most pupils are in the age-appropriate school grade, that pupil and teacher attendance is high, and that the majority of schools, classes and pupils have access to key basic facilities, resources and materials. And while it is not possible to make robust international comparisons, most pupils show mastery of basic skills in numeracy and reading comprehension. In maths in particular, learning levels for many pupils are high.

Attainment in Vietnamese reading and in mathematics is notably lower in disadvantaged areas such as rural Lao Cai when compared to urban Da Nang and among ethnic minorities when compared to Kinh, yet learning progress in Grade 5 among disadvantaged pupils and in disadvantaged areas is not notably lower.

Nor is there strong evidence that more advantaged pupils benefit from substantially more effective schooling during Grade 5, although their schools, classes and teachers are found to be slightly better equipped. Advantaged pupils also often receive longer hours of instruction (‘full-day schooling’) and attend more ‘extra classes’.

Finally, there is considerable variation in the ‘value-added’ to pupils’ learning between schools in the sample. However, although the least effective schools are found to have fewer facilities and resources than the most effective, some of the most effective schools are found to serve relatively disadvantaged pupils.