Navigation

Thoát khỏi điểm cân bằng mức thấp của chất lượng giáo dục

  • Date: 01 Jun 2016
  • Series: RISE-Working Paper 16/008
  • Author: Caine Rolleston

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho ban Lãnh đạo của dự án “Nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” (RISE). Báo cáo sử dụng số liệu và nghiên cứu của chương trình nghiên cứu “Những Cuộc đời trẻ thơ” đưa ra so sánh bốn nền giáo dục qua từng thời kỳ phát triển, xét đến quá trình chuyển đổi từ cơ chế “tiếp cận giáo dục đại trà” đến nâng cao mức độ phổ cập giáo dục đến cho người dân. Để thực hiện quá trình này, cần phải chuyển từ trạng thái cân bằng mức thấp của chất lượng giáo dục sang một cấp độ khác, khi nguồn lực không còn bị giới hạn bởi cơ hội tiếp cận. Đây là yếu tố vô cùng cần thiết để có thể tạo điều kiện mở rộng quyền giáo dục cơ bản đến các nước kém phát triển. Báo cáo này xem xét kết quả học tập của học sinh tại Peru, Việt Nam, Ethiopia và Ấn độ, sử dụng khung phân tích để đánh giá tiến bộ về chất lượng hệ thống giáo dục. Báo cáo này mong muốn chung tay với dự án RISE trong mục tiêu nghiên cứu về hệ thống giáo dục, trong đó có sử dụng kết quả nghiên cứu của CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ”.

Để tải bài viết, vui lòng truy cập: http://www.riseprogramme.org/content/rise-working-paper-16008-escaping-low-%C2%ADlevel-equilibrium-educational-quality 

Escaping a Low-Level Equilibrium of Educational Quality

This paper is intended to inform the work of the Intellectual Leadership Team of the Research on Improving Systems of Education (RISE) programme. It draws on data and analysis from the Young Lives project to compare four education systems at various stages of development with respect to the transition from meeting the challenge of providing for ‘mass access’ to that of providing for ‘mass learning’. Success in making this transition, that is, escaping a low-level equilibrium of educational quality in the longer term and once resources are no longer severely constrained by access expansion, is crucial if the benefits of the extension of the right to basic education are to be realised in less developed nations. The paper examines learning outcomes in Peru, Vietnam, Ethiopia and India in the light of indicative frameworks for analysing progress with respect to ‘education quality’ at the systems-level. It intends to contribute to broader aims of RISE in terms of the emerging field of education systems analysis, making use of the insights from Young Lives.

Paper available at: http://www.riseprogramme.org/content/rise-working-paper-16008-escaping-low-%C2%ADlevel-equilibrium-educational-quality