Navigation

Sự hình thành và phát triển của bất bình đẳng trong học tập giữa các quốc gia

  • Date: 24 May 2014
  • Series: Working paper 124
  • Author: Abhijeet Singh
  • Download the file ( English, 962 KB, PDF document )

Theo các chương trình đánh giá quốc tế, hiện vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn về học tập. Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng số liệu lặp về trẻ từ các nước Ethiopia, Ấn Độ, Pêru và Việt Nam, khi các em được thực hiện chung các bài trắc nghiệm dành cho từng lứa tuổi 5, 8, 12 và 15 tuổi, để tìm hiểu ở độ tuổi nào bắt đầu hình thành khoảng cách về học tập giữa các nhóm dân số, và có diễn biến như thế nào theo thời gian, cũng như những yếu tố nào tác động đến sự gia tăng khoảng cách này. 

Tác giả đưa ra dẫn chứng rằng có sự thống trị ngẫu nhiên từ khi trẻ lên 5, trước khi các em bắt đầu học tiểu học, với trẻ em Việt Nam có trình độ cao nhất, trẻ em Ethiopia có trình độ thấp nhất, và trẻ em Peru và Ấn Độ có trình độ trung bình giữa hai nước này. Sự chênh lệnh giữa trẻ em các nước còn tiếp tục mở rộng đến các lứa tuổi lớn hơn, với thứ tự xêp hạng vẫn giữ nguyên như lúc 5 tuổi. Sự khác biệt này được giải thích một phần bởi các khoản đầu tư của gia đình và những đặc điểm riêng của trẻ. Sự chênh lệch về thành tích học tập bậc tiểu học giữa Việt Nam và các quốc gia khác chủ yếu bắt nguồn từ sự chênh lệch về năng suất của một năm học. Các kết quả này một lần nữa được khẳng định khi áp dụng cách tiếp cận biến công cụ.

 

There are substantial learning gaps across countries on standardised international assessments. In this paper, I use unique child-level panel data from Ethiopia, India, Peru and Vietnam with identical tests administered across these countries to children at 5, 8, 12 and 15 years of age to ask at what ages do gaps between different populations emerge, how they increase or decline over time, and what the proximate determinants of this divergence are.

I document that a clear pattern of stochastic dominance is evident at the age of 5 years, prior to school enrolment, with children in Vietnam at the upper end, children in Ethiopia at the lower, and with Peru and India in between. Differences between country samples grow in magnitude at later ages, preserving the country rankings noted at 5 years of age over the entire age range studied. This divergence is only partly explained by home investments and child-specific endowments in a value-added production function approach. The divergence in achievement between Vietnam and the other countries at primary school age is largely explained by the differential productivity of a year of schooling. These findings are confirmed also using an instrumental variables approach, using discontinuities in grade completion arising between children born in adjacent months due to country-specific enrolment guidelines.