Navigation

Sự chuyển giao của đói nghèo và bất bình đẳng giữa các thế hệ, kết quả ghi nhận từ CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ"

  • Date: 27 Dec 2013
  • Series: Working paper 117
  • Author: Jere R. Behrman, Whitney Schott, Subha Mani, Benjamin T. Crookston, Kirk Dearden, Le Thuc Duc, Lia C. H. Fernald, Aryeh D. Stein and the Young Lives Determinants and Consequences of Child Growth Project Team
  • Download the file ( English, 1078 KB, PDF document )

Tóm tắt

Các công trình nghiên cứu khoa học và các văn bản pháp luật hiện hành có dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề chuyển giao đói nghèo và bất bình đẳng giữa các thế hệ. Dường như  nếu nâng cao được kết quả học tập và mức thu nhập/tiêu dùng của phụ huynh trong các hộ gia đình nghèo thì sẽ đạt được những kết quả giảm nghèo và bất bình đẳng đáng kể đối với thế hệ sau. Tuy nhiên, phạm vi của những tác động xuyên thế hệ về nghèo đói và bất bình đẳng vẫn còn chưa được kiểm chứng, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Chúng tôi sử dụng dữ liệu về trẻ em sinh trong thế kỷ 21 tại bốn quốc gia đang phát triển để tìm hiểu những mối quan hệ tác động lên sự thay đổi về trình độ học vẫn và tiêu dung của cha mẹ đến nghèo đói (số người nghèo trong hộ gia đình) ở thế hệ sau, khi các em trưởng thành. Chúng tôi nhận thấy sự giảm thiểu về nghèo trên đầu người và bất bình đẳng từ thế hệ của cha mẹ tiếp tục được chuyển sang thế hệ của con họ, tác động đến sự phân bổ nguồn nhân lực và mức tiêu dùng của một người lớn, tuy nhiên tác động này không lớn lắm đối với sự phân chia tiêu dùng  tính theo đầu người. Do vậy, trong khi việc giảm nghèo và bất bình đẳng ở thế hệ cha mẹ vẫn còn cần thiết để cải thiện mức sống của những người trưởng thành thế hệ này, tuy nhiên lại không có tác động mấy đến khả năng giúp giảm thiểu mức nghèo đói và bất bình đằng theo tiêu dùng đầu người của thế hệ sau.

Bài nghiên cứu này đã được trình bày tại hội thảo về Bất bình đẳng về sự phát triển của trẻ tại các nước đang phát triển do CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ” tổ chức tại trường ĐH St Anne’s College, Oxford ngày 8-9/7/2013. 

 

Summary

There is considerable emphasis in academic and policy literatures on intergenerational transmissions of poverty and inequality. The perception is that improving schooling attainment and income/consumption for parents in poor households will result in important reductions in poverty and inequality for the next generation of adults. However, the extents of these intergenerational effects on poverty and inequality are empirical questions that have not been examined much if at all, particularly for developing countries. We use data on children born in the 21st century in four developing countries to estimate critical relations with which to simulate how changes in parents’ schooling attainment and consumption would affect poverty headcounts and inequality in the children’s generation when the children become adults. We find that reductions in poverty headcounts and inequalities in the parents’ generation carry over to distributions of human capital and per capita adult consumption for the children’s generation, but the effects are not very large for the distribution of per capita consumption. Therefore, while reductions in poverty and inequality in the parents’ generation are likely to be desirable in themselves to improve welfare among current adults, they are not likely to have much impact on reducing per capita consumption poverty and inequality in the next generation of adults.

This paper was presented at a conference on Inequalities in Children’s Outcomes in Developing Countries hosted by Young Lives at St Anne’s College, Oxford on 8-9 July 2013.