Navigation

Khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc của cha mẹ: Sự vắng mặt tạm thời của cha mẹ có tác động như thế nào đến tình trạng nghèo trẻ em và việc sử dụng vốn thời gian của trẻ em Việt Nam

  • Date: 21 Nov 2013
  • Series:
  • Author: Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Vũ Hoàng Linh
  • Download the full text ( English, 601 KB, PDF document )

Khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc của cha mẹ: Sự vắng mặt tạm thời của cha mẹ có tác động như thế nào đến tình trạng nghèo trẻ em và việc sử dụng vốn thời gian của trẻ em Việt Nam

Đi làm xa có thể đem lại thu nhập cao hơn là đi làm gần nhà. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cha mẹ do phải đi làm xa có thể để lại những tác động không lường trước đến sự phát triển của trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 5-8 tuổi, xét dưới các chỉ số như mức nghèo hộ gia đình, mức chi tiêu bình quân đầu người, và việc sử dụng vốn thời gian của trẻ. Nghiên cứu này dựa trên OLS, các phép hồi quy hiệu ứng cố định và sử dụng bộ số liệu lặp của các vòng khảo sát của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” thực hiện vào các năm 2007 và 2009. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa sự vắng mặt của cha mẹ và mức chi tiêu theo đầu người. Mức độ cha mẹ vắng mặt có xu hướng gia tăng với mức chi tiêu lương thực bình quân đầu người hơn là các khoản chi phi lương thực. Xét về cách trẻ sử dụng vốn thời gian của mình, không có tác động rõ rệt từ sự vắng mặt của cha me.

 

Should Parents Work Away from or Close to Home? : The Effect of Temporary Parental Absence on Child Poverty and Children’s Time Use in Vietnam

Working away from home might bring higher earnings than working near home. However, the absence of parents due to work can have unexpected effects on children. This paper examines the effects of the temporary absence of parents on the well-being of children aged between 5 and 8 years old in Vietnam, using indicators of  household poverty, per capita consumption expenditure, and children’s time allocation. The paper relies on OLS and fixed effects regression and panel data from the  Young Lives surveys in 2007 and 2009. It finds a positive correlation between parental absence and per capita expenditure. Parental absence tends to increase per capita expenditure on food rather than non-food expenditure. Regarding the way children spend their time, there are no statistically significant effects of parental absence.