Navigation

Học thêm và cảm nhận về mức sống: Kinh nghiệm thực tế của trẻ em Việt Nam

Học thêm và cảm nhận về mức sống: Kinh nghiệm thực tế của trẻ em Việt Nam

Liệu trẻ em được học thêm có hạnh phúc hơn trẻ không học thêm? Để trả lời câu hỏi này, bài viết này đưa ra một cách nhìn nhận mới để hiểu lợi ích tiềm tàng của việc dạy thêm cho trẻ em. Sử dụng bộ số liệu từ vòng 2 của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” thực hiện từ năm 2006, bài viết khám phá những mối liên hệ giữa học thêm và chỉ số hạnh phúc của trẻ, được đo bằng mức độ hài lòng về cuộc sống hiện tại và tương lai của các em. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ đáng kể và qua nhiều biện pháp nghiên cứu định tính, tác giả cho biết trẻ được học thêm thường cảm thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống hiện tại của các em, tuy rằng ảnh hưởng dài hạn của việc học thêm rất nhạy cảm với các phương pháp nghiên cứu sử dụng.

Extra-classes and Subjective Well-being: Empirical Evidence from Viet Namese children

Do children with access to private tutoring feel happier than those without? In answering this question, this paper offers a novel way to understand the potential merit of providing private tutoring for children. Using a unique data set on Vietnamese children from Round 2 of the Young Lives 2006 Survey, this paper explores the link between taking extra classes and a child's subjective well-being, measured by degree of satisfaction regarding their current and future life. Estimation results from Ordinary Least-Square regressions indicate such a link to be positive and significant, which is further confirmed by Ordered Probit regressions aiming to control for the discontinuous nature of the dependent variable. To control for potential endogeneity of households' choice to purchase extra classes, the method of Propensity Score Matching is applied. Results from different versions of nearest-neighbour matching and Kernel matching indicate that children with private tutoring tend to feel happier about their current life, although the long-run effect of taking extra classes on a child's subjective well-being is more sensitive to the matching methods used.