Navigation

Giữa lời nói và hành động: Đàm thoại về bản sắc dân tộc của trẻ em miền núi Việt Nam

  • Date: 17 Jul 2011
  • Series: Báo cáo nghiên cứu số 68
  • Author: Trương Huyền Chi
  • Download the full text ( English, 854 KB, PDF document )

Gia li nói và hành đng: Đàm thoi v bn sc dân tc ca tr em min núi Vit Nam

Da trên s liu thu thp được từ một kho sát thc hin trong khuôn kh chương trình nghiên cu “Nhng cuc đi tr thơ” ti vùng min núi Vit Nam, bài viết này phân tích cm nhn ca tr v nhng đim tương đng và khác bit gia các em và các bn tr t các nhóm dân tc khác, và nhng giá tr cm nhn ca các em v bản sắc của mi nhóm dân tc thiu s. Kết hp s dng phương pháp phân tích lun và khái nim nhân chng hc ca tác nhân, bài viết nhn mnh đến s hình thành văn hóa ca bn sc tr em cũng như kh năng đc bit ca các em. Bài viết cũng mong mun th nghim chng minh thành qu ca mt cách t tiếp cn quan trng trong s hình thành hiu biết v bn sc dân tc, thông qua vic phơi bày các cơ chế tương tác hin trường.

Negotiating Children's Ethnic Identity in the Highlands of Vietnam

Based on data gathered during a Young Lives research in the highlands of Vietnam, this paper examines children’s perceptions of similarities and differences between themselves and children from other ethnic groups, and the meanings they give to belonging to an ethnic group. Taking advantage of an approach that combines discursive analysis and the anthropological concept of agency, the paper highlights the cultural construction of children’s identities as well as children’s critical capacities. It is also an attempt, through exposing the dynamics of field interactions, to demonstrate the fruitfulness of a critical, self-reflective approach to the production of ethnographic knowledge.