Navigation

Học thêm có giúp phát triển tư duy của trẻ?: Kinh nghiệm của Việt Nam

  • Date: 15 Dec 2012
  • Series: Báo cáo nghiên cứu số 87
  • Author: Lê Thúc Dục, Bob Baulch
  • Download the full text ( English, 554 KB, PDF document )

Học thêm có giúp phát triển tư duy của trẻ? Kinh nghiệm của Việt Nam

Bài viết này tập trung nghiên cứu liệu việc tham gia các lớp học thêm có giúp các em phát triển tư duy dựa trên số liệu thu được từ vòng 2 và vòng 3 của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam. Sử dụng mô hình giá trị gia tăng chuẩn, nhóm tác giả nhận thấy không có mối liên hệ giữa số giờ học sinh học thêm và điểm kiểm tra tư duy (qua các bài kiểm tra toán và vốn từ). Tuy nhiên một số các yếu tố khác (trình độ học vấn của cha mẹ, điều kiện kinh tế hộ gia đình, nhóm dân tộc và giới tính) lại có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kiểm tra tư duy của trẻ. Các kết quả này vẫn được giữ vững sau khi đã thử nhiều phương pháp tính và mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự đầu tư lớn về tài chính vào các lớp học thêm của cha mẹ trẻ trong mẫu điều tra không ảnh hưởng đến tư duy của trẻ.

Do Extra Classes Improve Cognitive Test Scores?: Evidence from Vietnam

This paper examines whether participation in extra classes improves children’s cognitive test scores, using data from the second and third rounds of the Young Lives survey in Vietnam. Using a standard value-added model, we find that that the number of hours pupils spend in extra classes is not associated with better cognitive (mathematics and vocabulary) test scores. However, a number of other factors (parental schooling, household wealth, ethnicity and gender) do influence children’s test scores. These results are robust to different estimation methods and model specifications. The findings suggest that the large amounts that the parents of Young Lives children spend on extra classes cannot be justified from a cognitive standpoint.