Navigation

Các loại hình trừng phạt thân thể trong phạm vi trường học: Bằng chứng nghiên cứu từ 4 quốc gia Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam

  • Date: 09 Nov 2015
  • Series: UNICEF Office of Research – Innocenti Discussion Paper 2015-02
  • Author: María José Ogando Portela and Kirrily Pells

Trên thế giới, việc sử dụng các loại hình trừng phạt thân thể trong phạm vi trường học ngày càng bị pháp luật nghiêm cấm, tuy nhiên vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều hoàn cảnh, dưới nhiều hình thức. Tuy có ý kiến cho rằng, đây là một hình thức hiệu quả và không gây tổn hại để thiết lập kỷ luật, sự tôn trọng và tuân thủ của trẻ, lại có nhiều ý kiến khác đưa ra hàng loạt các hệ quả gây tổn hại, bao gồm học hành sa sút, giảm sự tham gia của trẻ trên lớp, bỏ học sớm và còn góp phần ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của trẻ. Việc sử dụng các loại hình trừng phạt thân thể và liệu rằng các hình phạt này có tác động lâu dài đến đến sự quá trình phát triển suốt cuộc đời của trẻ vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.  

Báo cáo này dựa trên số liệu nghiên cứu thu thập qua nhiều năm từ bốn quốc gia Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam nhằm tìm hiểu sự phổ biến của loại hình trừng phạt này và ý nghĩa của các hình phạt này đối với trẻ dựa vào những điều các em thích và không thích ở trường học. Nghiên cứu cũng sử dụng phân tích hồi quy để tìm hiểu các chỉ số dự báo của trừng phạt thân thể, cũng như tác động của hình phạt này đến quá trình phát triển nhận thức cũng như đời sống tinh thần của trẻ.  

 

Globally the use of corporal punishment in schools is increasingly prohibited in law, yet its use continues in many contexts, even where outlawed. While some may argue that it is an effective and non-harmful means of instilling discipline, respect and obedience into children, others point to a series of detrimental effects, including poor academic performance, low class participation, early drop-out, and declining psychosocial well-being. The use of corporal punishment and whether it has lasting impacts on children’s development remains highly contested, especially given the dearth of data in this area.

This paper draws on longitudinal data from Ethiopia, India, Peru and Vietnam to examine the prevalence of corporal punishment and what this means for children in terms of what they most dislike about being at school. It also uses regression analysis to explore predictors of corporal punishment, as well as its effects on children’s cognitive development and psychosocial well-being.