Điều tra trường học 2016-2017: Thiết kế và xây dựng bài kiểm tra môn Toán và tiếng Anh cho Ethiopia , Ấn Độ và Việt Nam

  • Date: 11 May 2017
  • Series:
  • Author: Bridget AzubuikeRhiannon Moore Padmini Iyer
  • Download the file ( English, 1092 KB, PDF document )

Năm 2010, CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ” bắt đầu triển khai cấu phần khảo sát trường học tại cả 4 quốc gia, trong đó bao gồm cả một phần của nhóm trẻ nhỏ của chương trình. Từ năm 2010 đến năm 2013, các chương trình khảo sát đã xem xét đến các vấn đề về chất lượng cũng như hiệu quả giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn xã YL tại 4 nước Ethiopia, Ấn Độ (bang Andhra Pradesh và Telangana), Peru và Việt Nam.

Dựa trên thiết kế của chương trình khảo sát trường tiểu học, năm học 2016-2017 này, CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ” tiếp tục tiến hành khảo sát trường học đối với bậc học THPT tại Ấn Độ và Việt Nam. Khảo sát tập trung đánh giá hiệu quả trường học thông qua nhiều các thước đo, bao gồm sự tiến bộ trong học tập của học sinh ở hai môn Toán và tiếng Anh. Điều này có nghĩa là học sinh thực hiện bài kiểm tra Toán và tiếng Anh vào đầu và cuối năm học (qua hai vòng thu thập số liệu lần 1 và lần 2) nhằm ghi nhận sự tiến bộ trong học tập của hai sinh ở hai môn này.

Báo cáo kỹ thuật này tập trung vào khâu thiết kế và xây dựng bài kiểm tra kiến thức môn Toán và tiếng Anh đối với khảo sát trường học năm học 2016-2017. Báo cáo này bao gồm phần thảo luận về các mô hình đánh giá sử dụng trong quá trình thiết kế bài kiểm tra, và trong quá trình xây dựng, thử nghiệm và lựa chọn các câu hỏi để đưa vào bài kiểm tra trong khi đảm bảo được đặc thù riêng của mỗi quốc gia mà vẫn cho phép có sự so sánh quốc tế giữa các nước Ethiopia, Ấn Độ và Việt Nam.

In 2010, Young Lives introduced a series of school surveys in all four countries, which included a sub-sample of children in the Younger Cohort. Between 2010 and 2013 the school surveys examined issues of school quality and effectiveness in primary schools in Young Lives sites in Ethiopia, India (Andhra Pradesh and Telangana), Peru and Vietnam.

Building upon the design of the primary school surveys, the 2016-17 Young Lives school surveys examine school effectiveness at upper primary level in Ethiopia, and at secondary level in India and Vietnam. The surveys examine school effectiveness through multiple outcome measures, including students’ learning progress in Maths and functional English. This involved the administration of Maths and functional English tests at the beginning and end of the school year (Wave 1 and Wave 2 of data collection respectively) in order to assess students’ learning progress in these domains.

This technical note focuses on the design and development of Maths and functional English cognitive tests for the 2016-17 school surveys.The note includes a discussion of the assessment frameworks used to design the tests, and the process of developing, piloting and selecting items for tests that were contextually relevant while also allowing for cross-country comparability across Ethiopia, India and Vietnam.