Navigation

Tìm hiểu về trải nghiệm bạo lực của trẻ em tại Việ Nam: Kết quả nghiên cứu từ CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ”

  • Date: 25 Nov 2016
  • Series: Innocenti Working Paper
  • Author: Vu Thi Thanh Huong

Tóm tắt

Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về bảo vệ trẻ em khỏi bị đe dọa và bóc lột, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạo lực đối với trẻ em tại Việt Nam vẫn còn phổ biến. Với mục tiêu xây dựng chiến lược quốc gia có ý nghĩa hơn trong việc ngăn ngừa bạo lực đối với trẻ em, Văn phòng nghiên cứu của UNICEF đang triển khai một chương trình nghiên cứu về các yếu tố của bạo lực tác động đến trẻ em tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Ý, Peru, Việt Nam và Zimbabwe. Bài viết này đã được thực hiện theo yêu cầu là một phần của nghiên cứu về bạo lực này. Dựa trên số liệu định tính thu thập qua nhiều năm và số liệu của chương trình Điều tra trường học của CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ”, báo cáo này đề cập đến câu hỏi sau đây: a) trẻ em có hiểu biết như thế nào về bạo lực trong gia đình và trải nghiệm của các em về vấn đề này như thế nào?; b) các em suy nghĩ gì về những yêu tố dẫn đến bạo lực trong gia đình?; c) theo các em, đâu sẽ là những hậu quả của trải nghiệm bạo lực?; và d) loại hình hỗ trợ nào, theo các em, được cho là hiệu quả nhất để có thể giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình?

Link của báo cáo: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_26.pdf

Executive Summary

Despite the fact that the Vietnamese Government has issued many laws and regulations to protect children from harm and exploitation, research has shown that violence against children in Viet Nam is widespread. With the aim of developing better national strategies for preventing violence against children, UNICEF’s Office of Research is conducting a Multi-Country Study on the Drivers of Violence Affecting Children in Italy, Peru, Viet Nam and Zimbabwe.This paper has been commissioned as part of this ongoing study. Drawing onYoung Lives longitudinal qualitative data and school survey data, this paper provides an account of children’s and young people’s perspectives on violence in the home. Specifically, the paper addresses the following questions: a) what do children know about violence in the home and how do they experience it?; b) what do they think drives violence in the home?; c) what do they perceive to be the consequences of the violence they experience?; and d) what support do they find to be most effective in addressing violence in the home?

Link to UNICEF Working paper: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_26.pdf