Navigation

Giáo dục cho mọi người tại Việt Nam: Tỷ lệ nhập học cao nhưng chất lượng vẫn tồn tại nhiều vấn đề

  • Date: 01 Jan 2006
  • Series: Báo cáo tóm tắt chính sách số 4
  • Author: Phạm Thị Lan, Nicola Jones
  • Download the full text ( English, 135 KB, PDF document )