Thiết kế và chọn mẫu điều tra Chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" tại Việt Nam

  • Date: 21 Jan 2015
  • Series: Factsheets R4
  • Author: Young Lives
  • Download the translation ( Vietnamese, 5826 KB, PDF document )

Đây là bản thông tin tóm tắt đầu tiên trong số 4 bản thông tin tóm tắt trình bày kết quả ban đầu của cuộc Khảo sát vòng 4 của Chương trình nghiên cứu (CTNC) "Những cuộc đời trẻ thơ" về những kết quả thay đổi đối với trẻ em Việt Nam kể từ năm 2002. Những thông tin tóm tắt này không nhằm đưa ra một bức tranh tổng quát về tất cả những phát hiện từ CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ", mà trình bày một số chỉ số cơ bản và những thay đổi chính diễn ra trong cuộc sống của trẻ trong mẫu khảo sát qua 11 năm từ vòng thu thập thông tin đầu tiên năm 2002 cho tới vòng thứ 4 năm 2013. Bản thông tin tóm tắt này mô tả phương pháp khảo sát và thiết kế mẫu ở Việt Nam, các bản còn lại sẽ trình bày những phát hiện ban đầu về Học tập, Sức khỏe và Dinh dưỡng, và Phát triển của thanh niên.