Phát triển của thanh niên: Những phát hiện ban đầu của vòng 4

Bản thông tin tóm tắt này trình bày những phát hiện ban đầu của vòng thu thập thông tin thứ 4 của Chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" tại Việt Nam vào cuối năm 2013. Bản thông tin tóm tắt này đưa ra những kết quả đầu ra về giáo dục, việc làm và hôn nhân của nhóm trẻ lớn (19 tuổi), cho thấy rõ rằng những cơ hội trong cuộc đời của thanh nien bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố như hoàn cảnh kinh tế hộ gia đình và hoàn cảnh xuất thân. Gần như một nửa số thanh niên vẫn còn đang đi học (16% vừa học vừa làm) và 1/3 đã bỏ học đi làm. Chỉ có 6% thanh niênn trong mẫu nghiên cứu không đi làm, không đi học và cũng chưa kết hôn. 1/6 thanh niên trong mẫu đã bắt đầu chương trình cao đẳng chuyên nghiệp/dạy nghề và khoảng 1/5 đã vào học đại học, mặc dù thanh niên thuộc các nhóm yếu thế và điều kiện kinh tế-xã hội có xu hướng thôi học nhiều hơn trong khi nhiều người trong số họ chưa hoàn thành cấp trung học. Vào tuổi 19, gần 20% nữ thanh niên đã kết hôn với 75 nữa thanh niên đã có con. Số nam thanh niên có con là 12. Kết hôn và mang thai sớm chủ yếu là ở nhóm nữ thanh niên một số vùng nông thôn, nhà nghèo và dân tộc thiểu số.