Giáo dục: Những phát hiện ban đầu của vòng 4

  • Date: 21 Jan 2015
  • Series: Fact sheets R4
  • Author: Young Lives
  • Download the translation ( Vietnamese, 4483 KB, PDF document )

Bản thông tin tóm tắt này trình bày những phát hienj ban đầu từ Khảo sát vòng 4 của Chương trình nghiên cứu (CTNC) "Những Cuộc đời trẻ thơ" năm 2013, tập trung vào vấn đề học tập của trẻ và một số thay đổi của những chỉ tiêu chính về giáo dục của trẻ trong mẫu nghiên cứu trong 11 năm qua kể từ lần thu thập số liệu vòng thứ nhất năm 2002. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ nhập học của nhóm trẻ 12 tuổi là cao vầ tương đương nhau giữa nam và nữ, ở cả khu vực nông thôn và thành thị, mặc dù trẻ thuộc các hộ gia đình nghèo nhất và trẻ dân tộc thiểu số có xu hướng bỏ/không đi học cao hơn. Bất bình đẳng trong giáo dục thể hiện rõ hơn khi xem xét vấn đề học thêm - tỷ lệ trẻ học thêm thuộc các hộ gia đình khá giả là gần 90%, nhưng chỉ có 1/3 số trẻ thuộc hộ gia đình nghèo đi học thêm. Những thành tựu về giáo dục được đo bằng các chỉ tiêu như lớp học cao nhất đạt được và điểm kiểm tra môn toán đối với trẻ 12 tuổi phản ánh một sự bất bình đẳng. Số trung bình lớp học đã hoàn thành của trẻ thuộc hộ nghèo và trẻ dân tộc thiểu số đạt thấp hơn và kết quả bài kiểm tra toán cũng kém hơn, điều này làm nảy sinh những lo ngại về khả năng truyền nghèo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, có bằng chứng tích cực là số trẻ này trong nhóm trẻ nhỏ trong nghiên cứu của chúng tôi có kết quả học tập tốt hơn so với nhóm trẻ lớn khi các em này ở độ tuổi 12 vào năm 2006, và khoảng cách về thành tích học tập giữa nhóm trẻ nghèo với nhóm trẻ từ các hộ gia đình khá giả đã thu hẹp lại.