Dinh dưỡng và sức khỏe: Những phát hiện ban đầu của vòng 4

  • Date: 21 Jan 2015
  • Series: Fact sheets - R4
  • Author: Young Lives
  • Download the translation ( Vietnamese, 5053 KB, PDF document )

Bản thông tin tóm tắt này trình bày một số kết quả nghiên cứu sơ bộ từ Khảo sát vòng 4 của CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ" thực hiện tại Việt Nam năm 2013, trong đó tập trung và một số thay đổi diễn ra đối với một số chỉ số dinh dưỡng quan trọng nhất ghi nhận được ở nhóm trẻ thuộc mẫu điều tra trong suốt 11 năm qua, kể từ vòng thu thập số liệu đầu tiên năm 2002. Nghiên cứu này nhận thấy tình trạng thấp còi đã giảm đáng kể ở nhóm trẻ 12 tuổi (33% năm 2006 xuống còn 20% năm 2013), tuy rằng tỷ lẹ này vẫn còn khá cao đối với một số nhóm yếu thế. Tỷ lệ trẻ nhẹ cân cũng đã giảm, nhưng giảm rất ít đối với nhóm trẻ nghèo nhất. Phần lớn trẻ tham gia mẫu điều tra thường xuyên được ăn/uống 4 trên 7 nhóm thực phẩm được cho là quan trọng nhất đối với sự phát triển khỏe mạnh, tuy rằng trẻ thuộc hộ gia đình nghèo nhất và trẻ em dân tộc thiểu số chỉ tiêu thụ trung bình 3,3 nhóm thực phẩm mỗi tuần. Cơ sở hạ tầng và tiếp cận dịch vụ đã được cải thiện đáng kể từ năm 2002 đến nay, đặc biệt ở các cộng đồng nghèo. Hầu hết các hộ gia đình sinh sống ở khu vực thành thị được tiếp cận với điều kiện vệ sinh, nhưng có đến 30% hộ gia đình ở nông thôn và 50% các hộ gia đình nghèo chưa được sử dụng. Tương tự, hầu hết người dân thành thị được tiếp cận nguồn nước sạch, nhưng gần 1/4 trẻ nông thôn vẫn chưa có điều kiện dùng nước sạch.