Trẻ em lớn lên như thế nào trong thiên niên kỷ mới: Khảo sát vòng 3 tại Việt Nam

Trẻ em lớn lên như thế nào trong thiên niên kỷ mới: Khảo sát vòng 3 tại Việt Nam

Báo cáo khảo sát này sẽ trình bày các kết quả sơ bộ sau vòng ba điều tra thu thập số liệu Chương trình Nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ tại Việt Nam được thực hiện từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010. Báo cáo đưa ra một số các chỉ số chính về nghèo trẻ em, và những thay đổi đã diễn ra trong cuộc sống của các em qua các đợt điều tra thu thấp số liệu từ vòng 1 đến vòng 3 này. Các số liệu chủ yếu được công bố chung cho cả nhóm tuổi, với phần lớn kết quả được phân theo giới tính, điều kiện kinh tế, vùng nông thôn/thành phố và dân tộc. Đặc biệt, chúng tôi còn đưa ra được so sánh giữa nhóm trẻ lớn lúc 8 tuổi vào năm 2002 (vòng 1), với nhóm trẻ nhỏ lúc 8 tuổi vào năm 2009 (vòng 3) – nhằm xác định một số biến đổi đã diễn ra trong nghiên cứu cộng đồng trong suốt thời gian qua. Dù không thể trình bày hết tất cả thông tin đã được thu thập, chúng tôi cố gắng để báo cáo này chứa đựng những số liệu quan trọng nhất, hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức cá nhân khác liên quan đến trẻ em Việt Nam.

Việt Nam đã có rất nhiều biến đổi kể từ sau vòng khảo sát đầu tiên của Chương trình Nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ năm 2002. Tăng trưởng và giảm nghèo mạnh mẽ vẫn tiếp tục, cùng với việc Việt Nam chính thức trở thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới hồi tháng 1/2007 được ghi nhận là cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng đã chịu tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu diễn ra sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và cùng với và đợt tăng giá lương thực hồi năm 2007-2008. Các cú sốc quốc tế này thực sự đã là một sự thử thách lớn tới quá trình giảm nghèo với những kết quả ấn tượng đạt được từ năm 1993, nhưng đã có phần chậm lại trong những năm gần đây. Khảo sát điều tra điều kiện sinh hoạt hộ gia đình Việt Nam cho thẩy tỷ lệ người nghèo dưới mức chuẩn nghèo chính thức là 10,7% trong năm 2010, giảm từ 16% năm 2006.

How Do Children Fare in the New Millennium? Initial Findings from Vietnam Round 3 Survey

This survey report presents initial findings from the third round of data collection by Young Lives in Vietnam, carried out from late 2009 to early 2010. It gives a broad outline of some of the key indicators of childhood poverty and changes that have taken place in the children’s lives between the first round and second rounds of data collection in 2002 and 2006 and this third round. Data are mainly presented for the entire age cohort, in most cases separated into gender, wealth groups, rural/urban location and ethnicity. In particular, we are able to make comparisons between the older children at age 8 in 2002 (in Round 1), and the younger cohort at age 8 in 2009 (Round 3) – to highlight changes that have happened in the study communities over that time.

There have been many changes in Vietnam since the first round of the Young Lives survey in 2002. Rapid growth and poverty reduction have continued, and Vietnam’s accession to the World Trade Organization in January 2007 is widely seen as an important milestone in the process of Vietnam’s integration into the global economy. However, the Vietnam economy has also suffered due to the global economic slowdown following the banking crisis of 2007 and the global food price rises of 2007-08. These international shocks represented a real test to the process of poverty reduction which has been impressive since 1993, but has showed signs of slowing down. The most recent Vietnam Household Living Standards Survey shows that the proportion of people living before the official poverty line was 10.7 per cent in 2010, down from 16 per cent in 2006.