Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”: Khảo sát vòng 1 tại Việt Nam

  • Date: 31 Aug 2003
  • Series: Báo cáo quốc gia vòng 1
  • Author: Kathy Attawell, Trudy Harpham, Nguyễn Thị Vân Hà, Nguyễn Thu Hương, Phạm Thị Lan, Bill Tod, Tống Thị Dua, Trần Đức Thạch, Trần Tuấn
  • Download the full text ( English, 1798 KB, PDF document )