Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”: Khảo sát vòng 2 tại Việt Nam

  • Date: 31 Aug 2008
  • Series: Báo cáo quốc gia vòng 2
  • Author: Lê Thúc Dục, Nguyễn Phương Ngọc, Trần Minh Châu, Nguyễn Văn Tiền, Võ Thanh Sơn
  • Download the summary ( English, 60 KB, PDF document )
  • Download the full text ( English, 382 KB, PDF document )