Báo cáo quốc gia

Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” Khảo sát vòng 1 tại Việt Nam

31 Aug 2003

Báo cáo quốc gia vòng 1, Kathy Attawell, Trudy Harpham, Nguyễn Thị Vân Hà, Nguyễn Thu Hương, Phạm Thị Lan, Bill Tod, Tống Thị Dua, Trần Đức Thạch, Trần Tuấn

Download the full text ( English, 1798 KB, PDF document )

Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” Khảo sát vòng 2 tại Việt Nam

31 Aug 2008

Báo cáo quốc gia vòng 2, Lê Thúc Dục, Nguyễn Phương Ngọc, Trần Minh Châu, Nguyễn Văn Tiền, Võ Thanh Sơn

Download the summary ( English, 60 KB, PDF document )

Download the full text ( English, 382 KB, PDF document )

Trẻ em lớn lên như thế nào trong thiên niên kỷ mới Khảo sát vòng 3 tại Việt Nam

31 Aug 2011

Báo cáo quốc gia vòng 3, Lê Thúc Dục, Nguyễn Thắng, Nguyễn Văn Tiền, Mai Thuý Hằng, Vũ Thị Thu Thuỷ

Download the summary ( Vietnamese, 218 KB, PDF document )

Download the full text ( English, 1297 KB, PDF document )

Download the summary ( English, 218 KB, PDF document )

Download the translation ( Vietnamese, 1331 KB, PDF document )

Chương trình khảo sát hiệu quả giáo dục bậc THPT năm học 2016-2017: Kết quả từ Việt Nam

01 Dec 2017

School survey report, Padmini Iyer, Obiageri Bridget Azubuike & Caine Rolleston