Nguyên nhân bỏ học sớm của trẻ em Việt Nam

  • Date: 14 Nov 2013
  • Series: Báo cáo phân tích chính sách số 2
  • Author: Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thu Huong
  • Download the full text ( English, 1125 KB, PDF document )

Nguyên nhân bỏ học sớm của trẻ em Việt Nam

Để đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế hiện đại vào năm 2020, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên phát triển giáo dục coi giáo dục là động lực của phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục, Báo cáo Giám sát Toàn cầu của UNESCO năm 2008 đã nêu Việt Nam là một trong số 10 quốc gia có trên 1 triệu trẻ em đang trong độ tuổi đi học không đến trường. Đây là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm, nhất là  đối với bậc giáo dục trung học cơ sở, bởi nếu bỏ qua giai đoạn này sẽ có ảnh hưởng vô cùng hệ trọng đến cơ hội làm việc trong các ngành nghề phi nông nghiệp của trẻ trong tương lai, đồng thời ảnh hưởng lớn đến cơ cấu, chất lượng thị trường lao động của đất nước. Báo cáo tóm tắt chính sách này sử dụng số liệu của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, nhằm tìm hiểu về những trẻ em đã bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Phân tích cho thấy lý do chính khiến trẻ bỏ học là kết quả học tập yếu kém của trẻ và việc trẻ chán học. Các yếu tố khác, bao gồm gia cảnh nghèo, khó khăn, cha mẹ ít học và bản thân trẻ có phải là người dân tộc thiểu số hay không. Ngược lại, sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, và sự ủng hộ của thầy cô giáo lại là những yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa trẻ bỏ học.

 

Understanding the reasons why some children leave school early in Viet Nam

In order to meet its stated aim of transforming the country into a modern industrialised economy by 2020, the Government of Viet Nam has continued to prioritise education as a driving force for sustainable development, industrialisation and modernisation. However, despite great progress already achieved in the education sector, the UNESCO Global Monitoring Report in 2008 included Viet Nam among its list of ten countries with over 1 million school- age children who were not attending school. This is a cause for grave concern, particularly at lower secondary level, since missing this vital part of their education will affect children’s chances for employment in non-agricultural jobs, and will also affect the future composition of the country’s labour force. This Policy Brief uses longitudinal data from Young Lives to review which children were leaving before completing lower secondary school. This analysis suggests key reasons are children’s academic performance and reported ‘disinterest’ in school. Other factors include household poverty, low parental education, and ethnic minority status. In contrast, support from family and friends and positive attention and encouragement from their teachers are important factors that discourage children from dropping out.