Ấn phẩm

Chúng tôi thực hiện rất nhiều các ấn phẩm nhằm giới thiệu các nghiên cứu và dữ liệu của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, đồng thời cũng là để minh chứng cho phương pháp nghiên cứu của chúng tôi. Dưới đây là một số tài liệu đã được xuất bản của “Những cuộc đời trẻ thơ” ở Việt Nam. Danh sách đầy đủ các tài liệu xuất bản của “Những cuộc đời trẻ thơ”, bao gồm các nghiên cứu so sánh giữa các quốc gia được công bố trên trang tin điện tử của chúng tôi.

Các báo cáo quốc gia

Tóm tắt kết quả nghiên cứu vòng 4, tháng 1/2015

Lê Thúc Dục, Nguyễn Thắng, Nguyễn Văn Tiền, Mai Thuý Hằng, Vũ Thị Thu Thuỷ (2011), Trẻ em lớn lên như thế nào trong thiên niên kỷ mới: Khảo sát vòng 3 tại Việt Nam, Báo cáo quốc gia vòng 3, tháng 9/2011

Lê Thúc Dục, Nguyễn Phương Ngọc, Trần Minh Châu, Nguyễn Văn Tiền, Võ Thanh Sơn (2008), Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”: Khảo sát vòng 2 tại Việt Nam, Báo cáo quốc gia vòng 2, tháng 9/2008

Kathy Attawell, Trudy Harpham, Nguyễn Thị Vân Hà, Nguyễn Thu Hương, Phạm Thị Lan, Bill Tod, Tống Thị Dua, Trần Đức Thạch, Trần Tuấn (2004), Báo cáo kết quả sơ bộ vòng 1: Việt Nam, Báo cáo kết quả sơ bộ vòng 1, Đại học Oxford, Anh

Các báo cáo nghiên cứu

Hiện nay các báo cáo nghiên cứu của chương trình chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Paul Dornan, Martin Woodhead (2015), Sự phát triển và hình thành của bất bình đẳng trong thời thơ ấu, UNICEF Office of Research–Innocenti Discussion Paper Series: Perspectives on Equity, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF

Abhijeet Singh (2014), Sự hình thành và phát triển của bất bình đẳng trong học tập giữa các quốc gia, Báo cáo nghiên cứu số 124, Đại học Oxford, Anh

Jere R. Behrman, Whitney Schott, Subha Mani, Benjamin T. Crookston, Kirk Dearden, Le Thuc Duc, Lia C. H. Fernald, Aryeh D. Stein và nhóm nghiên cứu Young Lives về những yếu tố và hệ quả của sự phát triển của trẻ, Sự chuyển giao của đói nghèo và bất bình đẳng giữa các thế hệ ghi nhận trong CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ", Báo cáo nghiên cứu số 117, Đại học Oxford, Anh

Caine Rolleston, Zoe James, Laure Pasquier-Doumer, Trần Ngô Minh Tâm (2013), Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả Khảo sát Trường học tại Việt Nam của CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ, Báo cáo nghiên cứu số 100, Đại học Oxford, Anh

Lê Thúc Dục, Trần Ngô Minh Tâm (2013), Vì sao trẻ em bỏ học và các em làm gì sau khi bỏ học?, Báo cáo nghiên cứu số 102, Đại học Oxford, Anh

Lê Thúc Dục, Bob Baulch (2012), Học thêm có giúp phát triển tư duy của trẻ? Kinh nghiệm của Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu số 87, Đại học Oxford, Anh

Bob Baulch, Vũ Hoàng Đạt, Nguyễn Thắng (2012), Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho một nền kinh tế công nghiệp hoá?, Báo cáo nghiên cứu số 81, Đại học Oxford, Anh

Các bài nghiên cứu phân tích chính sách

Hiện các bài nghiên cứu phân tích chính sách chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh

Caine Rolleston, Zoe James, Laure Pasquier-Dourner, Trần Ngô Thị Minh Tâm và Lê Thúc Dục, Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả khảo sát trường học tại Việt Nam của chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ", Kết quả nghiên cứu điều tra trường học năm 2011-2012, Đại học Oxford, Anh

Caine Rolleston, Zoe James (2012), Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kỹ năng: Kinh nghiệm từ chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ", Báo cáo giám sát thực hiện chương trình Giáo dục dành cho mọi người 2012, UNESCO

Paul Dornan (2011), Hiểu rõ hơn về tác động của khủng hoảng đến trẻ em tại các nước đang phát triển, Kết quả nghiên cứu sơ bộ vòng 3 chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, Đại học Oxford, Anh

Paul Dornan (2011), Tăng trưởng, chỉ số giàu và bất bình đẳng: Kinh nghiệm từ chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ, Báo cáo phân tích chính sách số 5, Đại học Oxford, Anh

Kirrily Pells (2011), Nghèo đói, rủi ro và cách ứng phó của các hộ gia đình: Kinh nghiệm từ chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ, Báo cáo phân tích chính sách số 4, Đại học Oxford, Anh

Kirrily Pells (2011), Bất bình đẳng giới và giàu nghèo: Kinh nghiệm từ chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ, Báo cáo phân tích chính sách số 3, Đại học Oxford, Anh

Các báo cáo kỹ thuật

Hiện các bài nghiên cứu phân tích chính sách chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh

Nguyễn Phương Ngọc (2008), Nghèo trẻ em tại Việt Nam: Tổng quan, Báo cáo kỹ thuật số 9, Đại học Oxford, Anh

Nguyễn Phương Ngọc (2008), Đánh giá về phương thức tiếp cận chọn mẫu của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam, Báo cáo kỹ thuật số 4, Đại học Oxford, Anh

Các bài viết đăng tải trên tap chí và các ấn phẩm khác

Hiện các bài nghiên cứu phân tích chính sách chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh

Inka Barnett, Proochista Ariana, Stavros Petrou, Mary E. Penny, Lê Thúc Dục, S. Galab, Tassew Woldehanna, Javier A. Escobal, Emma Plugge, Jo Boyden (2012), Đặc điểm nhóm tuổi: Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, Tạp chí quốc tế về dịch tễ học

Lê Thúc Dục (2011), Chiều cao và phát triển tư duy ở trẻ em Việt Nam, Phát triển Thế giới, tập 39, số 12, Elsevier