Đối tác tại Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (CAF-VASS)

Trung tâm Phân tích và Dự báo là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chức năng của Trung tâm là nghiên cứu tác động kinh tế và xã hội của các chính sách của Chính phủ và dự báo những xu hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trung tâm có 5 phòng nghiên cứu là phòng Dự báo tổng hợp, phòng Vi mô ứng dụng, phòng Nghiên cứu thể chế, phòng Hội nhập quốc tế và  phòng Các vấn đề phát triển. Trung tâm cũng đóng một vai trò tích cực trong lĩnh vực tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan của Chính phủ có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội. Viện được thành lập năm 1953 với tên gọi là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện được đổi tên thành Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ năm 2004.

Đội ngũ cán bộ “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam:

 • TS. Nguyễn Thắng – Đồng Giám đốc Quốc gia
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Đồng Giám đốc Quốc gia
 • TS. Lê Thúc Dục – Trưởng nhóm nghiên cứu
 • ThS. Nguyễn Văn Tiền – Quản trị dữ liệu
 • TS. Vũ Thị Thanh Hương (VASS) – Trưởng nhóm nghiên cứu định tính
 • TS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng nhóm Tư vấn Chính sách và Truyền thông
 • Nguyễn Thủy Chung – Trợ lý hành chính
 • ThS. Nguyễn Thu Hương – Cán bộ tư vấn Chính sách và Truyền thông

 

Tổng cục Thống kê (GSO)

www.gso.gov.vn

Tổng cục Thống kê là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm về các cuộc điều tra thu thập số liệu thống kê và cung cấp các thông tin kinh tế xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Vụ thống kê Môi trường và Xã hội thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện các cuộc điều tra hộ gia đình và trẻ em, phối hợp với Trung tâm Phân tích và Dự báo Viện Khoa học xã hội Việt Nam phân tích số liệu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Tổng cục Thống kê:

 • Ông Đỗ Anh Kiếm – Trưởng nhóm
 • Bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Điều phối viên
 • Ông Võ Thanh Sơn - Chuyên viên
 • Bà Hồ Thị Kim Nhung -  Chuyên viên
 • Ông Phạm Xuân Lương – Chuyên viên
 • Bà Nguyễn Thanh Tú – Chuyên viên