Đối tác quốc tế

Các đối tác quốc tế tham gia thực hiện chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại 4 quốc gia bao gồm:

  • Viện Nghiên cứu Phát triển Ethiopia, Ethiopia
  • Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng, Peru
  • Viện Nghiên cứu Phát triển, Peru
  • Trung tâm Kinh tế và Khoa học Xã hội, Ấn Độ
  • Trường Đại học Phụ nữ, Ấn Độ
  • Khoa Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Oxford, Anh
  • Viện Giáo dục, Đại học London, Anh
  • Viện Nghiên cứu Thanh niên và Nhi đồng, Đại học mở, Anh
  • Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (cán bộ ban Chính sách Phát triển tại London và các quốc gia khác bao gồm Ấn Độ, Ethiopia và Việt Nam)