Các đơn vị tài trợ

Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” được tài trợ chính bởi Bộ Phát triển Anh (DFID) từ 2001 đến 2017 và đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Na Uy từ 2010 đến 2014.

www.dfid.gov.uk

http://www.minbuza.nl/en/key-topics/development-cooperation