Đối tác và Con người

Thế mạnh của “Những cuộc đời trẻ thơ” chính là cơ cấu hợp tác quốc tế, tận dụng tối đa mối liên kết giữa nghiên cứu và tư vấn chính sách và thúc đẩy cách tiếp cận đa chiều về vấn đề nghèo của trẻ em.

Đội ngũ cán bộ tại Việt Nam bao gồm các thành viên từ các cơ quan Chính phủ, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội. Thông qua hình thức tổ chức ban cố vấn, chúng tôi huy động sự tham gia của đại diện các cơ quan hoạch định chính sách liên quan vào quá trình thiết kế các hoạt động, như lập kế hoạch cho các đợt khảo sát tại hiện trường và rà soát các kết quả nghiên cứu.

Tại Việt Nam, Vụ Thống kê Môi trường và Xã hội thuộc Tổng cục Thống kê là đơn vị thực hiện thu thập số liệu qua các vòng điều tra định kỳ. (http://www.gso.gov.vn)

Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan nghiên cứu thực hiện các phân tích và đánh giá dựa trên kết quả các vòng điều tra (http://www.caf.org.vn)

Ở cấp quốc gia, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và một số tổ chức phi Chính phủ.

Ở cấp địa phương, chúng tôi làm việc với các cơ quan cấp tỉnh và các cấp cơ sở, đặc biệt là Phòng Trẻ em của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn và Cục Thống kê. Đây là những cơ quan hỗ trợ điều phối tại các tỉnh, huyện, xã là địa bàn nghiên cứu.

Đội ngũ cán bộ của “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam:

TS. Nguyễn Thắng (CAF); TS. Nguyễn Thị Thanh Hà (CAF) - Đồng Giám đốc Quốc gia

TS. Lê Thúc Dục (CAF) – Trưởng nhóm Nghiên cứu

TS. Vũ Thị Thanh Hương (VASS) – Trưởng nhóm Nghiên cứu Định tính

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng (CAF) – Trưởng nhóm Tư vấn Chính sách và Truyền thông

Để biết thêm thông tin về đội ngũ cán bộ, xin vui lòng tham khảo trang tin điện tử quốc tế.