Phương pháp kết hợp định tính và định lượng

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu đa diện và kết hợp các phương pháp định lượng và định tính, bao gồm khảo sát chi tiết với tất cả trẻ em, tổ chức làm việc nhóm và các hoạt động lôi cuốn sự tham gia của các nhóm trẻ em, phân tích và giám sát ngân sách và chính sách.

Khảo sát định lượng

Chúng tôi thực hiện khảo sát toàn diện và chi tiết đối với nhóm trẻ trong mẫu nghiên cứu (nhóm trẻ lớn và nhóm trẻ nhỏ) và những người chăm sóc các em ba năm một lần. Vòng khảo sát đầu tiên được thực hiện năm 2002, vòng thứ hai vào cuối năm 2006 đầu năm 2007, và vòng thứ ba vào cuối năm 2009. Các vòng khảo sát tiếp theo sẽ được tiến hành vào năm 2013 và 2016.

Các cuộc khảo sát được thực hiện thông qua hệ thống bảng hỏi thiết kế riêng cho trẻ em, hộ gia đình và cộng đồng nơi các em sống. Trẻ em được phỏng vấn riêng khi các em được 8 tuổi. Các câu hỏi đề cập tới đời sống vật chất, tình trạng thể chất, trình độ giáo dục và nhận thức, quan niệm của các em về cuộc sống, sức khỏe tâm lý xã hội, việc sử dụng thời gian và các hoạt động mà các em tham gia, rủi ro và tính dễ bị tổn thương, vị thế chính trị và xã hội.

Nghiên cứu định tính

Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu sâu về một số khía cạnh đời sống của trẻ em trên một mẫu nhỏ hơn ở bốn địa bàn tại Việt Nam. Hoạt động này được thực hiện thông qua các hoạt động được tổ chức cho trẻ em, các cuộc phỏng vấn riêng với từng em và quan sát môi trường sống tại địa phương.

Chúng tôi cũng trò chuyện với những người lớn có vai trò quan trọng đối với các em, bao gồm người chăm sóc chính, thầy cô giáo, và những cán bộ tại cộng đồng. Các cuộc trò chuyện này được thực hiện riêng lẻ cho từng cá nhân hoặc theo hình thức thảo luận nhóm. Cho đến nay trọng tâm nghiên cứu định lượng của chúng tôi là các giai đoạn chuyển đổi đầu đời, thay đổi môi trường từ nhà đến lớp, và cảm nhận chủ quan của các em về cuộc sống.