Một số khái niệm và chủ đề chính

Mặc dù mới đi được hơn một nửa chặng đường, “Những cuộc đời trẻ thơ” đã có thể chỉ ra các vấn đề quan trọng và các xu hướng chính ở cả bốn quốc gia tham gia nghiên cứu.

Vấn đề nghèo trẻ em

“Những cuộc đời trẻ thơ” mang đến một cái nhìn đa chiều về vấn đề nghèo trẻ em. Thông qua việc thu hút ý kiến đóng góp của các đối tượng khác nhau về các giai đoạn phát triển thời thơ ấu, nghèo đói, hạnh phúc và các chính sách an sinh xã hội, chúng tôi cung cấp một cách tư duy mới. Chúng tôi tin rằng bằng cách vẽ nên bức tranh tổng thể về vấn đề nghèo trẻ em, chúng tôi có thể mở ra một góc nhìn rộng mở hơn về vấn đề đói nghèo trên toàn cầu.

Bất bình đẳng

Ở mỗi quốc gia nghiên cứu, những phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng bất chấp tăng trưởng kinh tế và các bước tiến về môi trường kinh tế vĩ mô, bất bình đẳng ngày càng thể hiện rõ nét và đói nghèo dai dẳng không dễ dàng giải quyết. Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy tồn tại mối liên kết chặt chẽ giữa đói nghèo và bất bình đẳng. Đây là những vấn đề xuyên suốt và có thể nhìn nhận ở các khía cạnh tiếp cận, chất lượng, giáo dục, dinh dưỡng, khả năng hồi phục, hạnh phúc, các nguồn vốn xã hội và các giai đoạn chuyển tiếp, là những vấn đề tác động tới cuộc sống của một đứa trẻ.

Rủi ro, khả năng phục hồi và hạnh phúc

Nghiên cứu kinh tế vi mô gần đây bắt đầu làm sáng tỏ cách thức mà người nghèo đối phó với những ‘cú sốc’ như bệnh tật, tử vong hay mất mùa. Mối liên hệ giữa đói nghèo, khả năng phục hồi và tác động của các cú sốc đang ngày một rõ nét. “Những cuộc đời trẻ thơ” đưa ra những bằng chứng đáng tin cậy về mối liên hệ giữa tính dễ bị tổn thương với đói nghèo và tác động của những vấn đề này đối với hạnh phúc và cảm nhận chủ quan của trẻ em.

Giáo dục

Giáo dục đang trở thành một trong những vấn đề trọng tâm đối với cuộc sống của trẻ em và các gia đình nghèo. Hơn thế nữa, giáo dục ngày càng thể hiện rõ vai trò thiết yếu đối với các cơ hội mà các em có thể có trong cuộc sống. Và do vậy, giáo dục đang trở thành một dịch vụ xã hội có nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, vấn đề tồn tại cần giải quyết là cơ hội tiếp cận và chất lượng của giáo dục, cũng như khả năng mà hệ thống giáo dục có thể trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp cho thanh thiếu niên để đảm bảo lực lượng lao động đáp ứng được nền kinh tế thị trường trong tương lai.

Y tế và dinh dưỡng

“Những cuộc đời trẻ thơ” đã tập hợp được rất nhiều thông tin có chất lượng liên quan đến sức khỏe trẻ em, từ đó các xu hướng đã bộc lộ rõ nét. Tình trạng suy dinh dưỡng và thấp còi ngày càng trở thành các thách thức lớn. Về bản chất, cả hai hiện tượng này đều gắn liền với đói nghèo và bất bình đẳng. Trẻ em từ các gia đình và cộng đồng nghèo và bị thiệt thòi là nhóm đối tượng có tỷ lệ thấp còi và gầy yếu cao nhất. Mặc dù các dịch vụ y tế cơ bản đã được cải thiện đáng kể, mối liên hệ chặt chẽ giữa trình độ giáo dục của cha mẹ và nguồn vốn xã hội với tình trạng sức khỏe trẻ em, cũng như giữa nguồn vốn xã hội tại cộng đồng với điều kiện trang thiết bị dịch vụ y tế, chỉ ra rằng để giải quyết triệt để tình trạng suy dinh dưỡng còn có nhiều việc cần được thực hiện.

Trải nghiệm nghèo đói

Chúng tôi xây dựng một bức tranh toàn diện về cuộc sống của trẻ em trong điều kiện nghèo đói. Chúng tôi mong muốn hiểu rõ về trải nghiệm của các em cũng như các nhân tố kinh tế xã hội gắn với các mối quan hệ kinh tế xã hội trên thế giới. Như vậy, các kết quả nghiên cứu của chúng tôi không chỉ được phân tích từ câu trả lời của trẻ mà còn từ những người chăm sóc trẻ và các cộng đồng mà các em sống. Các nguồn thông tin này cho phép chúng tôi nghiên cứu tỉ mỉ mối quan hệ trong nội bộ gia đình, cộng đồng và mối quan hệ giữa các gia đình hay giữa các cộng đồng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo và giúp ích cho việc cải thiện cuộc sống của trẻ em.