Địa bàn nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam

Địa bàn nghiên cứu của “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam bao gồm một số xã ở Lào Cai thuộc vùng Tây Bắc, Hưng Yên thuộc Đồng bằng sông Hồng, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên và Bến Tre thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Chúng tôi sử dụng phương pháp lựa chọn địa bàn ‘cửa ngõ’, giống như các cuộc điều tra trong y tế. Đây là phương pháp chọn mẫu có mục đích cụ thể. Các địa bàn được chọn mang những đặc trưng đại diện cho một bộ phận dân số.

Trẻ em tham gia nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” được chọn từ các xã trong diện nghèo và khá dựa vào trình độ phát triển. Các địa bàn nghiên cứu được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí bao gồm vị trí địa lý, trình độ phát triển, và đảm bảo đại diện cho các vùng nông thôn/thành thị và vùng dân tộc thiểu số. Các địa bàn nghiên cứu không nằm rải rác ngẫu nhiên mà được khu trú trong từng vùng nhất định. Phương pháp lựa chọn địa bàn này tạo thuận lợi cho công tác điều tra thu thập số liệu và theo dõi biến động của số trẻ tham gia nghiên cứu.

So sánh với mẫu nghiên cứu của hai cuộc điều tra quốc gia lớn (Điều tra Mức sống Hộ Gia đình Việt Nam 2002 và Điều tra Y tế và Nhân khẩu 2002), chúng tôi nhận thấy mẫu nghiên cứu của “Những cuộc đời trẻ thơ” nhìn chung bao gồm các hộ gia đình ít tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Khi so sánh chỉ số tài sản, các hộ gia đình trong mẫu nghiên cứu của “Những cuộc đời trẻ thơ” có thu nhập thấp hơn một hộ gia đình trung bình của Việt Nam. Cách thức chọn mẫu này phục vụ cho các mục tiêu nghiên cứu vì người nghèo của chúng tôi. Ngoài ra, mẫu nghiên cứu cũng đảm bảo tính đa dạng để đảm bảo các kết quả nghiên cứu phản ánh tình trạng của tất cả trẻ em Việt Nam ở các khía cạnh tình trạng kinh tế, mức tiêu dùng, y tế, dinh dưỡng và giáo dục, tương tự như các bộ số liệu quốc gia.