Các hoạt động tư vấn chính sách và truyền thông

Chúng tôi ưu tiên việc chia sẻ thông tin với đội ngũ cán bộ xây dựng chính sách cấp trung ương và cấp tỉnh và xây dựng quan hệ hợp tác  với các tổ chức khác. Chúng tôi tổ chức hàng loạt các buổi thảo luận và hội thảo về chính sách để tăng cường mối liên kết với các cơ quan hoạch định chính sách nhằm mục đích khuyến khích họ sử dụng các bằng chứng khoa học trong công tác hoạch định chính sách.

Chúng tôi cũng tiếp cận các cơ quan lập kế hoạch tại địa phương trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm củng cố năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, trong đó bao gồm việc xây dựng các phương pháp có sự tham gia để lôi cuốn sự tham gia của trẻ em vào quá trình lập kế hoạch.

Theo dõi và phân tích chính sách

Các nghiên cứu của chúng tôi còn bao gồm cả một số  phân tích về chính sách chi tiêu ngân sách địa phương  để từ đó giúp làm rõ về cách thức mà các chính sách đó ảnh hưởng tới trẻ em nghèo và gia đình các em.

Các thông tin này cũng giúp chúng tôi hiểu cách thức các chính sách phát huy tác dụng ở cấp cộng đồng và tác động của những chính sách này đối với cuộc sống của trẻ em và các gia đình nghèo. Thu thập các thông tin về chính sách ở mỗi quốc gia cho phép định hình các kết quả nghiên cứu của chúng tôi theo bối cảnh chính sách và giúp làm giàu thêm các bằng chứng của chúng tôi.

Tại Việt Nam, các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu chính sách của chúng tôi bắt nguồn từ những kết quả nghiên cứu định lượng. Các lĩnh vực ưu tiên này gồm có giáo dục và y tế/dinh dưỡng. Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu cơ hội tiếp cận, các vấn đề về bình đẳng và chất lượng của giáo dục tiểu học cho trẻ em nghèo và trẻ dân tộc thiểu số. Cụ thể, những nghiên cứu này bao gồm chương trình giáo dục song ngữ, chất lượng hạ tầng trường học, và chất lượng giáo viên và các nguồn lực khác. Liên quan tới lĩnh vực này, chúng tôi cũng phân tích ngân sách và chi tiêu của Chính phủ cho công tác nâng cao chất lượng và đảm bảo cơ hội tiếp cận bình đẳng đối với giáo dục cơ sở.

Song hành với nhóm trẻ lớn lên từng ngày, nghiên cứu chính sách sẽ tập trung tìm hiểu các chính sách hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng lao động trong tương lai và những loại hình dịch vụ xã hội nào có thể giúp người nghèo ứng phó với những cú sốc là yếu tố thường gây trở ngại cho người nghèo vùng nông thôn và cho nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số khiến họ không bắt kịp tiến độ tăng trưởng kinh tế chung.

Trao đổi với cộng đồng

Chúng tôi cam kết sử dụng các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị với mục đích hỗ trợ quá trình xây dựng các chính sách vì người nghèo và trẻ em. Điểm cốt lõi của hoạt động này là nhằm đảm bảo nghiên cứu của chúng tôi mang lại lợi ích cho những người cung cấp thông tin và cho cả cộng đồng. Chúng tôi cũng đảm bảo trẻ em tham gia nghiên cứu, gia đình các em và cộng đồng nơi các em sống được thông tin đầy đủ về mục tiêu và các phát hiện chính của nghiên cứu.