Bối cảnh đất nước

Bối cảnh Việt Nam

Việt Nam đã đạt được hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), điển hình trong số đó là xóa nghèo đói, phổ cập giáo dục bậc tiểu học và thúc đẩy bình đẳng giới tính trong giáo dục, cũng như đạt kết quả ở một số chỉ tiêu về y tế như giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính phủ hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, nâng cao mức sống của các dân tộc thiểu số, tăng cường bảo vệ môi trường, và giảm thiểu, phòng ngừa tác hại rủi ro của biến đổi khí hậu. 

Nghiên cứu “Những Cuộc đời trẻ thơ“ tại Việt Nam mong muốn hỗ trợ Chính phủ làm rõ hơn những tác động về dài hạn của đói nghèo trong thời kỳ tuổi thơ, và nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hệ thống giáo dục. Mặc dù Việt Nam đã đạt thành công trong phổ cập giáo dục tiểu học và phổ thông cơ sở, cũng như đạt thành tính cao trong các kỳ thi đánh giá chất lượng quốc tế (PISA), bậc phụ huynh và các nhà hoạch định chính sách vẫn nhận thức được nhu cầu cần phải giải quyết các vấn đề về tiếp cận và chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mẫu giáo và giáo dục phổ thông trung học, đào tạo dạy nghề.