Nghiên cứu của chúng tôi

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về đói nghèo tại Việt Nam, đến nay, mới chỉ có rất ít nghiên cứu đề cập đến nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng của vấn đề nghèo trẻ em cũng như tác động của nghèo trẻ em đối với sự phát triển của các em sau này. Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu của “Những cuộc đời trẻ thơ” cho phép chúng tôi đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với vấn đề nghèo trẻ em tại Việt Nam, đồng thời góp phần định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai.

Phân tích của “Những cuộc đời trẻ thơ” đến thời điểm hiện tại đã chỉ ra những thành tựu trong việc cải thiện đời sống của trẻ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, tốc độ giảm nghèo và và tình trạng sức khỏe bà mẹ mang thai đã đạt chuẩn theo đúng  Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Lộ trình để đạt mục tiêu về giáo dục cũng đang được thực hiện.

Tuy nhiên, tình trạng suy dinh dưỡng và cơ hội tiếp cận nước sạch và vệ sinh của trẻ em vẫn đang là vấn đề đáng quan tâm. Thêm vào đó, vẫn còn tồn tại sự khác biệt đáng kể về giáo dục và y tế giữa các vùng miền nông thôn và thành thị, và giữa các nhóm dân tộc.

Từ các kết quả nghiên cứu tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đưa ra các vấn đề ưu tiên trong giai đoạn sau của chương trình nghiên cứu, bao gồm:

  • Nghèo đói và bất bình đẳng  
  • Sức khỏe và dinh dưỡng
  • Giáo dục
  • Giới tính và thanh, thiếu niên
  • Bảo vệ trẻ em